Visjon og verdier

Omsorgspartner Ungs visjon, verdier og faglige ståsted er forankret i ett humanistisk menneskesyn. V legger til grunn at mennesket er født positivt og rasjonelt, at mennesket har en fri vilje, mennesket må få være autonomt og det er i stand til å ta ansvar for egne handlinger. Mennesket er født med behov for å være i aktivitet/få utforske, mestre og å få kjærlighet og varme.

Vår visjon er «ett godt liv». Vi skal skape ett godt liv for våre barn/ungdommer gjennom en miljøteraputisk praksis som er preget av våre verdier – kunnskap, fleksibilitet, trygghet og glede. Verdiene gjennomsyrer hvordan vi arbeider sammen med ungdommene, samarbeidspartnerne og hverandre. Våre verdier reflekteres gjennom vårt faglige og etiske ståsted. Vi har stor tro på den enkelte medarbeiders bidrag til å skape og gi god omsorg hver dag gjennom å etterleve våre verdier. Vår organisatoriske fleksibilitet kjennetegnes av et individorientert fokus på barnet/ungdommens særskilte behov. Dette innebærer individuell tilrettelegging, flerfaglighet og samarbeid.

FO’s yrkesetiske grunnlagsdokument ligger til grunn for Omsorgspartner Ungs etiske ståsted (https://www.fo.no/yrkesetikk/category1349.html)

I tillegg er H. Baths tre grunnpilarer i utøvelsen av traumebevisst omsorg sentral i hvordan vi forholder oss til våre ungdommer og hverandre.

MÅLGRUPPE:

Omsorgspartner Ung tar imot barn/ungdom av begge kjønn for langtidsplassering etter Lov om barneverntjenester § 4-4 6.ledd og § 4-12.

Vår målgruppe er barn/ungdommer i alder 12-18 (23) år som sliter med ulike vansker knyttet til sosiale ferdigheter, svak elevkompetanse, dårlig selvregulering, samspill – og relasjonsforstyrrelser og psykiske vansker. Våre barn/ungdommer har ulike erfaringer med lite mestring, neglisjering, krenkelser, overgrep, vold og relasjonsbrudd. I tillegg kan våre barn/ungdommer ha tilleggsdiagnoser innen autismespekterforstyrrelser, ADHD, ADD og annet. Våre medarbeidere har mye erfaring innen dette området.

Vår målgruppe er i behov av kvalitativ god omsorg som gis gjennom ett godt miljøarbeid tuftet på faglig forståelse, god organisering og strukturering av miljøarbeidet og menneskelige egenskaper som trygghet, rauset og varme.
Vi er opptatt av at man ikke plasserer ungdom sammen som vil påvirke hverandre negativ. Differensiering av hvilke ungdommer som kan bo i samme tiltak vurderes ut fra ungdommens utfordringer og utviklingsprediaksjon i samarbeid med aktuell barneverntjeneste og Bufetat.
Gjennom vårt søsterselskap Omsorgspartner tilbyr vi individuelt tilrettelagte avlastning- og heldøgnsomsorgstjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov, blant annet til mennesker med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser, multifunksjonshemminger og somatiske lidelser

FAGLIG STÅSTED:

Som grunnforståelse i vårt miljøteraputiske arbeid ligger ulike psykologiske og pedagogiske retninger innenfor det humanistiske paradigme.  Vi tror at barn og unge er grunnleggende sosiale og relasjonelle vesen som vil kunne skape varige forandring igjennom å leve i en omsorgsbase med trygge, støttende og ivaretagende rammer og relasjoner.

Vi bygger vårt arbeid på teori forankret i tilknytning – og utviklingsteori, teori om traumeforståelse og traumebevisst omsorg, stressbevisst omsorg, nettverk- og systemteori, teori om miljøterapi og kunnskap om beskyttende og utviklingsfremmende faktorer som bygger på mestring og kompetanse. Vi forholder oss til den kunnskap som er fremkommet i nevrobiologisk forskning på hjernen og dens utvikling, og hvordan hjernen utvikler seg i samspill med de omgivelsene som er hjernens vekstvilkår. Dette legger til grunn at den omsorg som utøves hos oss har fokus på å bekrefte barnas/ungdommenes følelser, skape mestring, romme deres uttrykk og å korrigere og veilede uhensiktsmessig atferd på en ikke-dømmende og ikke-krenkende måte.