Kvalitet og kontroll

Alle som bor hos oss skal få forsvarlig omsorg. Ungdommene skal bli behandlet hensynsfullt, med respekt for sin integritet, de skal bli hørt og være deltakere i sine egne liv og deres rettsikkerhet skal ivaretas.

Ungdommene skal oppleve tydelige rammer som sikrer trygghet og stabilitet, god og stabil voksenkontakt, brukermedvirkning og involvering i sitt daglige liv, lik forståelse og utøvelse av vår faglige tilnærming og valgte metoder, tilrettelegging for en meningsfylt tilværelse som inneholder både skole og aktiviteter og at det er åpenhet og fokus på forebygging av bruk av tvang og begrensninger.

Dette oppnås gjennom systematisk og målrettet arbeid knyttet til rekruttering, opplæring, evaluering, faglig- og driftsmessig utvikling og personalarbeid

Det er et overordnet mål at ungdommene, foreldre/foresatte, oppdragsgivere og øvrige samarbeidspartnere har tillitt til oss. Det oppnås gjennom god virksomhetsstyring og at vi møter myndighetenes og oppdragsgivers krav og forventinger gitt i lov og forskrift. Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

  • Måling og ansvarliggjøring
  • Åpenhet og integritet
  • Uavhengig kontroll gjennom ekstern revisjon og tilsyn.

Vårt kvalitetssikringssystem er ISO-sertifisert innenfor standarden 9001:2015 kvalitet og 14001:2015 miljø. Årlig gjennomføres to kvalitetskontroller hos oss, en intern og en ekstern som vi er pålagt for å opprettholde vår sertifisering. Formålet med revisjonene er å kontinuerlig arbeide for å kvalitetssikre, evaluere og forbedre våre systemer og utøvelse av disse.

Bruk av, og systematisk arbeid av avviksmeldinger i våre systemer er viktige redskap i vår målrettete jobbing for å sikre kvalitet, utvikling og faglig kontinuitet.