Våre verdier

Våre verdier er kunnskap, fleksibilitet, trygghet og glede

  • Kunnskap – vår tilrettelegging, tilnærming og forståelse for vårt omsorgstilbud er faglig og etisk forankret og er tuftet på anerkjente teorier og metoder innen det humanistiske menneskesyn. Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte og å utvikle oss, samt at vårt tjenestetilbud til enhver tid er innenfor gjeldende faglige råd og veiledninger og gjeldende lover og forskrifter.
  • Fleksibilitet – Den enkelte ungdoms ressurser, interesser, målsettinger og utfordringer legger premissene for den enkeltes omsorgstilbud – innenfor de rammer som skaper trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Derfor er det viktig for oss å få komme i dialog med den enkelte ungdom så tidlig som mulig for å få til en best mulig tilrettelegging i samarbeid med ungdommen selv.
  • Trygghet – trygghet er selve hovedessensen i all vekst, utvikling og forandring. Vi må ha trygghet for å tørre å prøve. Trygghet skapes gjennom forutsigbare og forståelige rammer og rutiner, gjennom forutsigbarhet og stabilitet og gjennom annerkjennelse og tillitt. En trygg hverdag sammen med trygge voksne er viktig rettesnor for oss i Omsorgspartner Ung.
  • Glede – positivitet, humor og glede er viktig i alle menneskers liv. Her finner vi motivasjon og kraft til å jobbe med egen utvikling og forandring, håndtere motgang og energi til å skape en god hverdag. Glede og humor er sentrale ingredienser for å skape gode relasjoner – som bidrar til trygghet i hverdagen.