Vår målgruppe

Vi tar imot ungdom av begge kjønn for langtidsplassering etter Lov om barneverntjenester §3-2 og §5-1

Vår målgruppe er ungdommer i alder 13-18 (25) år som har ulike erfaringer med lite mestring, neglisjering, krenkelser, overgrep, vold og relasjonsbrudd. Deres erfaringer har medført at de kan slite med ulike vansker knyttet til sosiale ferdigheter, svak elevkompetanse, dårlig selvregulering, samspill – og relasjonsforstyrrelser og psykiske vansker. Ungdommene i vår målgruppe kan i tillegg ha utfordringer med tilleggsdiagnoser innen autismespekterforstyrrelser, ADHD, ADD og annet. Våre medarbeidere har mye erfaring innen dette området.

Ungdommene er i behov av kvalitativ god omsorg som gis gjennom ett godt miljøarbeid tuftet på faglig forståelse, god organisering og strukturering av miljøarbeidet og menneskelige egenskaper som trygghet, rauset og varme. Vi er opptatt av at man ikke plasserer ungdom sammen som vil påvirke hverandre negativ. Differensiering av hvilke ungdommer som kan bo i samme tiltak vurderes ut fra ungdommens utfordringer og utviklingsprediaksjon i samarbeid med aktuell barneverntjeneste og Bufetat.

Gjennom vårt søsterselskap Omsorgspartner har vi mulighet til å tilby individuelt tilrettelagte avlastning- og heldøgnsomsorgstjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov, blant annet til mennesker med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser, multifunksjonshemminger og somatiske lidelser